Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
28/3/2562 16:56:16
23

ศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์แก่คณะกรรมการบริการวิชาการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ปรับใช้ในการทำงานด้านการบริการวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป