Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
28/3/2562 16:36:05
29

การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ต้นแบบด้านนิเวศวิศวกรรม Eco-engineering

วันที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น จัดการอภิปรายเสวนา เรื่อง "การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ต้นแบบด้านนิเวศวิศวกรรม (Eco-engineering)" ในโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิศวกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ชุมชนตำบลร้องกวาง ตำบลทุ่งศรี และตำบลแม่ทราย โดยประกอบไปด้วยกิจกรรม (workshop) หัวข้อการประยุกต์การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ต้นแบบด้านนิเวศวิศวกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน และ อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ณ ห้อง 103 อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม