Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
22/3/2562 16:46:22
19

การประชุมวิชาการนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2

งานวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมวิชาการนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ โดยผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยายสายวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผลงานเรื่องความหลากหลายชนิดพืชสมุนไพรไม้พื้นล่างในป่าเต็งรังอุทยานแห่งชาติแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ และชนะเลิศภาคบรรยายสายสังคมศาสตร์ได้แก่ผลงานเรื่อง การพัฒนาแบบฟอร์มการให้บริการ weekly schedule ส่วนหนึ่งของโปรแกรม stock information system (SIS) ของบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยในส่วนการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ผลงานเรื่องการใช้นกเป็นตัวชี้วัดทางนิเวศวิทยาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสายสังคมศาสตร์ภาคโปสเตอร์ ได้แก่ ผลงานเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน