Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
21/3/2562 9:19:17
32

พิธีประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมการออกกำลังกาย Spot For All 4.0

จังหวัดแพร่ จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกิจกรรมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ sport for All 4.0 ประจำปี 2562 เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ลานกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธารเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ Sport For All 4.0 ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กและเยาวชน ด้วยการกระโดดเชือกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และยังเป็นการส่งเสริมให้ลดความเครียด เพิ่มพลังในการเรียน การทำงาน นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานได้ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง และทั่วถึงในทุกภาคส่วน ในการนี้อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดี เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ กาดสามวัย อ.เมือง จ.แพร่