Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
6/3/2562 16:48:21
16

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 2562

ช่วงเช้าของวันที่ 6 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 12.00 น. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 2562 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้มีความพร้อมเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ก่อนที่จะออกไปสู่การทำงานในตลาดแรงงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขึ้นกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานให้ได้งานโดย คุณนิรุศ นเรวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ก่อนที่ตัวแทนนักศึกษา นางสาวปริญดา ยิ้มรอด จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และนายคเชนทร์ สถิตย์ จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ จะกล่าวความในใจ และมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา