Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
28/2/2562 16:30:30
19

โรงเรียนเมธังกราวาส (เทศรัฐราฎร์นุกูล) ศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้แม่โจ้-แพร่ฯ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 69 คน โรงเรียนเมธังกราวาส (เทศรัฐราฎร์นุกูล) ได้ศึกษาดูงาน ฐานเรียนรู้ฐานการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โดย มีอาจารย์ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน เป็นวิทยากร, ฐานเรียนรู้มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์พืชผักไม้ดอกไม้ประดับ โดย มีอาจารย์ดร.ละออทิพย์ ไมตรี เป็นวิทยากร , ฐานเรียนรู้การแปรรูปอาหาร โดยมี ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัสและทีมงานเป็นวิทยากร และฐานเรียนรู้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “พืชพรรณหรรษา” โดยมี อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี และทีมงาน เป็นวิทยากร กิจกรรมได้รับความรู้และเป็นไปด้วยความสนุกสนาน