Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
25/2/2562 13:54:49
20

แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่3

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒิ ที่ปรึกษาคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ และรับทราบข้อมูลการปฏิบัติราชการด้านการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ เรือนมิชชันนารี กศน.(บ้านฝรั่ง) สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม