Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
22/2/2562 16:05:46
16

แม่โจ้-แพร่ฯ บริการวิชาการแก่ชุมชนจังหวัดแพร่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดโครงการทบทวนติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 โดยเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อนโครงการ ณ ห้องนคราพาวินเลี่ยน โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ และในวันเดียวกัน อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน “การทำผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดรสต่างๆ” ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มลดรายจ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่

รูปกิจกรรม