Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
6/2/2562 16:30:45
59

เสริมประสบการณ์ความรู้ประกันสังคมและCPR

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 งานทรัพยากรบุคคลและพน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในหัวข้อเรื่อง "สิทธิประกันสังคมที่คนทำงานควรรู้" โดยมี นางสาวสุชาดา ลั่นทมทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR:Cardio Pulmonary Resuscitation) โดย พญ.นภเกตน์ พริบไหว แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลแพร่-ราม เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรู้และประสบการณ์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ