Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวบำเพ็ญประโยขน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
30/1/2562 10:59:44
38

MJUP Recycle Bank ธนาคารขยะและขยะแลกเครื่องเขียน

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการ Green Campus ปี 2562 เพื่อมุ่งสู่อนาคตสีเขียว ซึ่งมีอาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และอาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ที่ปรึกษาคณบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน Zero Waste ในงานได้มีพิธีเปิดธนาคารขยะและขยะแลกเครื่องเขียน โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะแบบครบวงจรรีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปลูกจิตสำนึกในการมองว่าขยะคือสิ่งที่มีค่า ส่งเสริม กระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และมองว่าขยะคือสิ่งมีค่า เพื่อนำมาสร้างรายได้ต่อไป จึงได้จัดโครงการธนาคารขยะและขยะแลกเครื่องเขียน และจะเปิดทำการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อและแลกเครื่องเขียน จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมนำขยะที่คัดแยกมาขายและแลก เครื่องเขียนหรือร่วมบริจาคได้ ณ ธนาคารขยะ MJUP Recycle Bank มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ