Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
24/1/2562 11:26:32
24

ประกวดแข่งขันการประดิษฐ์โคมแขวน ตีกลองปูจาและอาหารพื้นบ้าน

วันที่ 23 มกราคม 2562 หน่วยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการประดิษฐ์โคมแขวน การประกวดแข่งขันตีกลองปูจา และการประกวดอาหารพื้นบ้าน ลาบหมูเมืองแพร่ ภายใต้โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่ เพื่อสืบสานอนุรักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดแพร่แก่เยาวชน และพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างภาพลักษณ์อันดีแก่ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย