Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
16/1/2562 11:53:25
18

งานวันครู ปี 2562 อำเภอร้องกวาง

วันที่ 16 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมงานวันครูอำเภอร้องกวาง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และร่วมกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัดในอำเภอร้องกวาง รวมทั้งระดมทุนวันครูเพื่อนำดอกผลกองทุนมาสร้างประโยชน์ให้กับเด็ก เยาวชนและวงการศึกษาในอำเภอร้องกวางต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่