Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
10/1/2562 17:22:25
23

อบรมการประดิษฐ์โคมแขวน

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับงานหลักสูตรการศึกษา จัดอบรมการประดิษฐ์โคมแขวน ภายใต้โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้แก่เยาวชน นักศึกษา ณ ห้องประชุมตุ๊ลุงจี๋ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ