Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
26/12/2561 10:05:55
24

จิบกาแฟส่งท้ายปี 2561

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ซึ่งมีหน่วนงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟ "จิบกาแฟส่งท้ายปี 2561" @ หลังคุ้มเจ้าหลวง เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม