Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
24/12/2561 16:53:21
17

การแข่งขันกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเปตองระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2561 ณ สนามเปตอง อาคารนำชัยทนุผล

รูปกิจกรรม