Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวบำเพ็ญประโยขน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19/9/2561 15:59:21
31

Green Campus (Zero Waste)

วันที่ 19 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ Green Campus (Zero Waste) ซึ่งมี อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร และอาจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) ชั้น 2 อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ