ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

27
Monday
June 2022
-16:30
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
28
Tuesday
June 2022

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
ความยาว 0:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
การเลือกตั้งหน่วยแม่โจ้ แพร่ฯประชุมสามัญ
ความยาว 3:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
MOU ม. แม่โจ้-แพร่ฯ ร ร มัธยมในแพร่
ความยาว 2:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
VTRนำเสนอการจัดค่ายกิจกรรม65
ความยาว 4:36นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
VTR แนะนำสาขาวิชาการบัญชี ปี 2565
ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ