ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

27
Thursday
June 2019
12:00 AM-11:00 PM
กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562
8:00 AM-9:00 PM
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์การเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562
28
Friday
June 2019
12:00 AM-11:00 PM
กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562
8:00 AM-9:00 PM
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์การเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

ความยาว 1:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่
ความยาว 1:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
สปอต กาดหมั้วคัวแลง แม่โจ้-แพร่ 62
ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ต้อนรับคณะปั่นคืนถิ่น 2
ความยาว 6:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แม่โจ้-แพร่ฯ 2561
ความยาว 3:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีม ประจำปี 2562
ความยาว 5:21นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
30 ตุลาคม วัน วิภาต บุญศรี วังซ้าย
ความยาว 3:8นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ