ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

2
Sunday
October 2022
-16:30
ร.ร เทศบาลเหมืองแดง โครงการทัศนศึกษาป. 2 - 31 ส.ค 65
3
Monday
October 2022
-16:30
ร.ร เทศบาลเหมืองแดง โครงการทัศนศึกษาป. 2 - 31 ส.ค 65

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

คณบดีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
ความยาว 0:31นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
ความยาว 0:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
ความยาว 0:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
ความยาว 0:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
ความยาว 0:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
การเลือกตั้งหน่วยแม่โจ้ แพร่ฯประชุมสามัญ
ความยาว 3:10นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ