ขอความอนุเคราะห์ตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ

ประเภทผู้ใช้ นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

หัวข้อการประเมิน
คะแนน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการทำงานของระบบ
1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน
5
4
3
2
1
2. สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
5
4
3
2
1
3. การจัดวางองค์ประกอบของเว็บเพจดูเหมาะสม
5
4
3
2
1
4. ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจต่างๆ
5
4
3
2
1
คุณภาพการให้บริการ
5. ความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ของข้อมูล
5
4
3
2
1
6. ความปลอดภัยของข้อมูล
5
4
3
2
1
7. ความทันสมัยของข้อมูล
5
4
3
2
1
8. ความน่าเชื่อถือข้อมูล
5
4
3
2
1
สิ่งอำนวยความสะดวก
9. การออกแบบภาพกราฟฟิก มีความชัดเจน เหมาะสม
5
4
3
2
1
10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นมีความเหมาะสม
5
4
3
2
1
11. ขนาด สี รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
5
4
3
2
1
12. มีระบบการป้องกันความผิดพลาดจากผู้ใช้
5
4
3
2
1
ข้อเสนอแนะ