HOME
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ประจำปี 2551
    

ผู้ได้รับรางวัล : นักศึกษาและคณาจารย์ กลุ่ม Goden Junk (ขยะทองคำ)รายละเอียด : ด้วยกลุ่มนักศึกษาทีม GOLDEN JUNK (ขยะทองคำ) ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการดังกล่าว ด้วย “โครงการธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อนเพื่อความยั่งยืนของชาวบ้านร้องกวาง” ในพื้นที่ บ้านร้องกวางหมู่ที่ 1 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 336 ทีม ของ 108 สถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 4 รอบคือ รอบที่ 1 คัดเลือกจาก 336 ทีม เหลือ 40 ทีม ด้วยการพิจารณาจากเอกสาร ได้รับการประกาศชื่อ รอบที่ 2 นำเสนอโครงการต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเหลือ 20 ทีม เพื่อรับเงิน สนับสนุนโครงการ จำนวน 75,000 บาทให้นักศึกษามาบริหารจัดการตามแผนโครงการ เป็นระยะเวลา 3เดือน (กันยายน-พฤศจิกายน) แล้วนำผลทั้งหมดนำเสนอต่อกรรมการ รอบที่ 3 นำผลโครงการทั้งหมด เข้าเสนอแข่งขัน พร้อมจัดนิทรรศการ เพื่อคัดเลือกเหลือ 3 ทีมที่มีสิทธิ์รับรางวัลลำดับที่ 1-3 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร รอบที่ 4 (ชิงชนะเลิศ) นำผลโครงการทั้งหมด เข้าเสนอแข่งขัน พร้อมจัดนิทรรศการอีกครั้ง เพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ Event Hall ๑๐๖ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สามารถเอาชนะใจกรรมการ และผู้ชมด้วยการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวการพัฒนาชุมชนในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความแปลกใหม่ และยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “ธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อนเพื่อความยังยืนของชาวบ้านร้องกวาง” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ครองถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่ 2 พร้อมรางวัลรวมมูลค่า 1075,000 บาท สำหรับอันดับที่ 2 ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลาและอันดับที่ 3 ได้แก่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษโครงการ 1. รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี 2. รศ.ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแพร่ 3. ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 4. รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5. อาจารย์อานันท์ ปัญญาวี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 6. รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 7. ร.ศ. ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์ ภาควิชาดินและสิ่งแวดล้อม 8. นายธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและธุรการ 9.นางสาวพัชราพร ลิมปิอังคนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 10. นางสาวอำนวยพร ใหญ่ยิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 11. ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ อาจารย์ 12. นางแสงเดือน อินชนบท นักวิชาการเกษตร 13. นายสุรชัย สาลิรัศ นักวิชาการเกษตร 14.นายธนพัทร เย็นมาก นักวิชาการเกษตร 15.นายสรเดช จันทร์เที่ยง นักวิชาการเกษตร 16.นายณฤพล อัฐวงศ์ นักวิชาการเกษตร 17.นางกาญจณา ปงหาญ นักวิชาการพัสดุ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ 1. นายสมศักดิ์ กันถาด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2. นายวินัตย์ แหล้ทอง ตำแหน่งอาจารย์ สมาชิกทีม GOLDEN JUNK 1. นายชวนันท์ ทองกลัด รหัส 5008107310 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่2 หัวหน้าทีม 2. นายธวัชวิทย์ โพธิ์ศรี รหัส 5008107317 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่2 3. นางสาวชุติมา แจ้งประจักษ์ รหัส 5008105306 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีที่2 4. นางสาววราภรณ์ ศรีนาคเอี้ยง รหัส 5008105322 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีที่2 5. นางสาวสุมินตรา พิมล รหัส 5008105327 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีที่2 6. นายนิวัฒน์ ทองเหลือ รหัส 5008113320 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปีที่ 2 กลุ่มนักศึกษาจิตอาสา ผู้สนับสนุนร่วมทำกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องฯ 1. นางสาววรรณิภา ฉ่ำกลิ่น รหัส 5108107366 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่ 1 2. นางสาววิลาวรรณ์ ชัยลา รหัส 5108107374 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่ 1 3. นางสาวสุนันทา สนธิคุณ รหัส 5108107388 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่ 1 4. นางสาวกิติกา เปรมใจ รหัส 5108107306 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่ 1 5. นางสาววรรณิสา พลอยโตนด รหัส 5108107367 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่ 1
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550
โดย อัญชลี ชมภูแก้ว (view : 2932)
   
Twitter this
../Picture/2553/Picture 006.jpg
../Picture/2553/Picture 007.jpg
Page No : 1|