HOME
แคมป์สนุกคิดกับอินทัช ปีที่ 11 เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง
    

ผู้ได้รับรางวัล : กลุ่มนักศึกษาแคมป์สนุกคิดกับอินทัช
medical abortions read medical abortion story
hiv symptoms in men pictures thegeorgiaclubforum.com statistics on hiv
will penicillin cure chlamydia chlamydia in the throat free home std test
how to know your wife cheated how do you know your wife cheated how do you know your wife cheated
want wife to cheat thesailersweb.com why do i want to cheat on my wife
รายละเอียด : หลักการและเหตุผล
โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ ฝึกให้รู้จักคิด ใช้จินตนาการ อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะในการนำความรู้ที่ได้รับไปทำประโยชน์คืนกลับสู่สังคม การเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีของเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ อันก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนที่แข็งแรง มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 คน จาก 1,730 โรงเรียน และ 50 มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2551 แคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของโครงการตามแนวคิด “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” โดยแต่ละปีมีนักศึกษา 500 คน จาก 20 มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนและชุมชนสามารถใช้ ประโยชน์จากโครงการได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน 30 จังหวัดทั่ว ประเทศ
สำหรับปี 2554 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการโดยเน้นแนวคิดเรื่องการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ พร้อมใช้หลักการบริหารจัดการ เข้ามาพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป

แนวคิดหลัก
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมพร้อมยกระดับโรงเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายเครือข่ายโครงการตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามแนวพระราชดาร “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ให้มากขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้เยาวชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมคิด ร่วมสร้าง พร้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างแท้จริง
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและกระตุ้นการมีจิตสาธารณะให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้คนใน สังคม
4. เยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการได้เรียนรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับตนเองและท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัย และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จาก 4 สถาบัน จำนวน 200 คน
2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย จานวน 4 โรงเรียน
3. ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเป้าหมาย

คุณสมบัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ หรือใกล้เคียงกับโรงเรียนเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสูด
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่สอดคล้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่จะดำเนินการในโรงเรียน
- นักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- นักเรียน และนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.-ปริญาตรี และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
- นักเรียน และนัดศึกษามีจิตอาสา และมีประสบการณในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
- นักเรียน และนักศึกษามีความหลากหลายในสาขาวิชาที่เรียน (นักคิด, นักปฏิบัติ และนักวางแผน)
โรงเรียนเป้าหมาย
- โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนมีศักยภาพที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ศักยภาพด้านพื้นที่, บุคลากร, การติดตามงาน และการประสานความร่วมมือจากคนในชุมชน
- โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
- โรงเรียนอยู่ในรัศมีของโรงเรียนตัวอย่างโครงการ "เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง" ปี 2553 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน แบบมีส่วนร่วมและสามารถประสานความร่วมมือในฐานะโรงเรียนตัวอย่าง
การคัดเลือกโครงการในโรงเรียนเป้าหมาย
- เป็นโครงการที่มีประโยชน์ มีคุณค่า เป็นที่ต้องการ และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมของพื้นที่ๆโรงเรียน เป้าหมายตั้งอยู่
- โครงการเหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียนและสามารถดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมได้
- โรงเรียนสามารถพัฒนาต่อและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งกับเยาวชน โรงเรียน และชุมชนพร้อมขยายผลได้ในเชิงรูปธรรม

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ตั้งแต่เดือนมกราคม ‟ ตุลาคม 2554

การดำเนินงาน โรงเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 1 การคัดเลือกจังหวัดเป้าหมาย 4 จังหวัด
- คัดเลือกจาก 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 จังหวด
- อยู่ในรัศมีของโรงเรียนตัวอย่าง “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” ประจำปี 2551- 2553 และสะดวกในการเดินทางจากพื้นที่ โครงการหนึ่งไปอีกพื้นที่โครงการหนึ่ง
ส่วนที่ 2 การคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน
- ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน
- คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกโครงการและโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน จาก 4 จังหวัดใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ
ส่วนที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการในโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน
- ประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษา ตามภูมิภาค
- นักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน
ส่วนที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
- นักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ปรึกษาโรงเรียน ชุมชน และปราชญ์ในชุมชน เพื่อหากรอบแนวคิด วางแผนโครงการเบื้องต้น
- การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม (Participatory Learning) โดยการระดมความคิดและวางแผนการทำงานรวมกันของคณะทำงาน ประกอบด้วย โรงเรียนเป้าหมาย นักศึกษา ชุมชน เพื่อพัฒนาโครงการ และวางแผนการดำเนินโครงการใน ปี 2554
- สรุปโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนที่ 5 นักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินโครงการ
- นักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียนๆ ละ 50 คน เป็น ระยะเวลา 7 วน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
- นักเรียนอาชีวศึกษา นักศึกษา และคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน
ส่วนที่ 6 ส่งมอบโครงการให้แก่โรงเรียน
- สงมอบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแก่โรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน พร้อมมอบทุนพัฒนาต่อเนื่อง
- โรงเรียนจัดตั้งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และดูแลโครงการในระยะยาวตอไป
ส่วนที่ 7 ติดตาม และวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมจากโรงเรียนเป้าหมายเป็นระยะหลังส่งมอบแล้ว 3 เดือน ส่วนที่ 8 ขยายผลโครงการตอเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซด์ และซีดี ฯลฯ เพื่อให้โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ทุนสนับสนุนโครงการ
ทุนดำเนินโครงการสำหรับเยาวชน 200,000 บาท (50,000 บาท/โครงการ) และทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อเนื่อง 120,000 บาท (30,000 บาท/ต่อโครงการ) ร่วมทั้งสิ้น 320,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินงาน)

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ


การดำเนินงาน
1. ดำเนินการคัดเลือกรายชื่อโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน ระยะเวลาในการดำเนินงาน
มกราคม 2554
2. ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบโครงการเป้าหมาย 4 โรงเรียน ระยะเวลาในการดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2554
3. ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษา และนักเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 200 คน
ใน 8 มหาวิทยาลัย และสถาบันอาชีวศึกษา 4 สถาบันทั่วประเทศ ระยะเวลาในการดำเนินงาน
มีนาคม 2554
4. ดำเนินการจัดกระบวนการ(Participatory Learning)ในแต่ละจังหวัด ระยะเวลาในการดำเนินงาน เมษายน 2554
4.1 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ระยะเวลาในการดำเนินงาน 20 เมษายน 2554
4.2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดสตูล ระยะเวลาในการดำเนินงาน 23 เมษายน 2554
4.3 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม ระยะเวลาในการดำเนินงาน 23 เมษายน 2554
4.5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย จังหวัดพะเยา ระยะเวลาในการดำเนินงาน 29 เมษายน 2554
5. นักศึกษา และ นักเรียนอาชีวศึกษา ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป้าหมาย 4โรงเรียน ระยะเวลา ในการดำเนินงาน พฤษภาคม 2554
5.1 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 - 11 พฤษภาคม 2554
5.2 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม ระยะเวลาในการดำเนินงาน 13 - 19 พฤษภาคม 2554
5.3 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย จังหวัดพะเยา ระยะเวลาในการดำเนินงาน 20 - 26 พฤษภาคม 2554
5.4 โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดสตูล ระยะเวลาในการดำเนินงาน 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2554
6. ติดตามผลโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน กันยายน 2554
7. สรุปผลโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2554

ที่ปรึกษาโครงการ
1. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะไดรับ
1. ขยายเครือข่ายตัวอย่างโรงเรียนพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2. เกิดแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายโรงเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ชุมชนได้รับประโยชนจากการดำเนินโครงการอย่าง เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3. เยาวชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนรวมในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้าง พร้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริง
4. เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งดีๆ ให้กับสังคม
5. เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์จากการได้เรียนรู้ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นของตน

how to know your wife cheated how do you know your wife cheated how do you know your wife cheated
i cheated on my boyfriend what do i do cheated by boyfriend why does my boyfriend cheat

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
โดย อัญชลี ชมภูแก้ว (view : 2053)
   
Twitter this
../Picture/2555/MJUP2012062208190901.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192701.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192702.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192703.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192704.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192705.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192706.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192707.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192708.jpg
Page No : 1|