HOME
แคมป์สนุกคิดกับอินทัช ปีที่ 11 เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง
    

ผู้ได้รับรางวัล : กลุ่มนักศึกษาแคมป์สนุกคิดกับอินทัชรายละเอียด : หลักการและเหตุผล โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ ฝึกให้รู้จักคิด ใช้จินตนาการ อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะในการนำความรู้ที่ได้รับไปทำประโยชน์คืนกลับสู่สังคม การเข้าร่วมกิจกรรมใน โครงการก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีของเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ อันก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนที่แข็งแรง มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 คน จาก 1,730 โรงเรียน และ 50 มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2551 แคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน มาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของโครงการตามแนวคิด “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” โดยแต่ละปีมีนักศึกษา 500 คน จาก 20 มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนและชุมชนสามารถใช้ ประโยชน์จากโครงการได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน 30 จังหวัดทั่ว ประเทศ สำหรับปี 2554 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการโดยเน้นแนวคิดเรื่องการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ พร้อมใช้หลักการบริหารจัดการ เข้ามาพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป แนวคิดหลัก สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมพร้อมยกระดับโรงเรียนตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายเครือข่ายโครงการตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามแนวพระราชดาร “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ให้มากขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้เยาวชน โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมคิด ร่วมสร้าง พร้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างแท้จริง 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและกระตุ้นการมีจิตสาธารณะให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้คนใน สังคม 4. เยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการได้เรียนรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับตนเองและท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาจาก 8 มหาวิทยาลัย และนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จาก 4 สถาบัน จำนวน 200 คน 2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย จานวน 4 โรงเรียน 3. ชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเป้าหมาย คุณสมบัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ - วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ หรือใกล้เคียงกับโรงเรียนเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสูด - วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่สอดคล้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่จะดำเนินการในโรงเรียน - นักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ - นักเรียน และนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.-ปริญาตรี และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - นักเรียน และนัดศึกษามีจิตอาสา และมีประสบการณในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม - นักเรียน และนักศึกษามีความหลากหลายในสาขาวิชาที่เรียน (นักคิด, นักปฏิบัติ และนักวางแผน) โรงเรียนเป้าหมาย - โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการว่ามีความพร้อมในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง - โรงเรียนมีศักยภาพที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ศักยภาพด้านพื้นที่, บุคลากร, การติดตามงาน และการประสานความร่วมมือจากคนในชุมชน - โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ - โรงเรียนอยู่ในรัศมีของโรงเรียนตัวอย่างโครงการ "เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง" ปี 2553 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงาน แบบมีส่วนร่วมและสามารถประสานความร่วมมือในฐานะโรงเรียนตัวอย่าง การคัดเลือกโครงการในโรงเรียนเป้าหมาย - เป็นโครงการที่มีประโยชน์ มีคุณค่า เป็นที่ต้องการ และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมของพื้นที่ๆโรงเรียน เป้าหมายตั้งอยู่ - โครงการเหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียนและสามารถดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมได้ - โรงเรียนสามารถพัฒนาต่อและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งกับเยาวชน โรงเรียน และชุมชนพร้อมขยายผลได้ในเชิงรูปธรรม ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคม ?
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555
โดย อัญชลี ชมภูแก้ว (view : 2278)
   
Twitter this
../Picture/2555/MJUP2012062208190901.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192701.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192702.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192703.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192704.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192705.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192706.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192707.jpg
../Picture/2555/MJUP2012062208192708.jpg
Page No : 1|