HOME
อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ
    

ผู้ได้รับรางวัล : นายประกิตต์ โกะสูงเนินรายละเอียด : ๑. ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ ชื่อ นายประกิตต์ สกุล โกะสูงเนิน ๑.๒ เกิดวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ อายุ ๓๓ ปี ๓ เดือน ๑.๓ ตำแหน่งปัจจุบัน ๑.๓.๑ ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ ๑.๓.๒ ระดับ - อัตราเงินเดือน ๒๒,๙๘๕ บาท ๑.๓.๓ สังกัด คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ๑.๓.๔ บรรจุเข้าทำงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ประวัติการรับราชการ (ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน) ๒.๑ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒.๒ ตำแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี) ๒.๒.๑ ชื่อตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพืชศาสตร์ (พืชไร่) สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒.๒.๒ ชื่อตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓. ประวัติการศึกษา ให้ระบุจากวุฒิที่ได้รับสูงสุดไปหาต่ำสุด (เฉพาะระดับปริญญา) สถานศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ มิ.ย. ๒๕๔๔ – มี.ค. ๒๕๔๘ วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถานศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ มิ.ย. ๒๕๔๐ – มี.ค. ๒๕๔๒ วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔. ผลงานและเกียรติประวัติที่เคยได้รับในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๔.๑ ที่ปรึกษาโครงการหน่วยพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงาน (Energy Day) “วิถีพลังงานชุมชนของคนพอเพียง” ๔.๒ ที่ปรึกษางานศึกษา สำรวจ ประเมินผล และจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท บ้านร่องฟอง หมู่ 2 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๔.๓ ที่ปรึกษางานศึกษา สำรวจ ประเมินผล และจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 และบ้านจัดสรร หมู่ 12 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ๔.๔ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน (เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ) ๔.๕ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพชุมชน ภาคเหนือตอนล่าง ๔.๖ หัวหน้าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชน ส่วนที่ ๒ คำชี้แจงประกอบเพื่อนำไปใช้ในการประกาศเกียรติคุณ ๑. คณะ ขอเสนอ นายประกิตต์ โกะสูงเนิน เป็นอาจารย์ตัวอย่างในด้าน [ ] ด้านการเรียนการสอน [ ] ด้านการวิจัย [/] ด้านบริการวิชาการ [ ] ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๒. เหตุผลที่คัดเลือกอาจารย์ผู้นี้เป็นอาจารย์ตัวอย่างทางด้านนี้เพราะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการที่ถูกต้อง โดยผ่านการอบรมด้านการวางแผนพลังงานชุมชนจากกระทรวงพลังงาน หลักสูตรที่ปรึกษานักวางแผนพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นมาตรฐาน ขั้นตอน และวิธีการที่ใช้ในการวางแผนพลังงานในชุมชน ซึ่งถูกใช้ในชุมชนนำร่อง และผ่านการประเมินผลสำเร็จในระดับดีมากมาก่อน และได้นำความรู้จากการอบรมมาปรับใช้กับชุมชนต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เป็นผู้หมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน รับฟัง และศึกษาข้อมูลด้านวิชาการใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งการประชุมวิชาการ การจัดการแสดงผลการดำเนินงานต่างๆ และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ทำให้อาจารย์ผู้นี้เป็นผู้มีความสามารถ และประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดำเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการ และขั้นตอนทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจในการดำเนินงานตามหน้าที่ มีการเตรียมงาน จัดเตรียมข้อมูลใหม่ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการจัดโครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน การเป็นวิทยากร และการให้ความรู้แก่บุคคลอื่นอย่างเสียสละและตั้งใจจริง โดยไม่หวังซึ่งผลตอบแทน ทั้งนี้โดยการจัดตั้งเครือข่ายในการดำเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ระดับประเทศ ในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการอย่างสัมฤทธิผล การมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงและสามารถดำเนินงานครบทุกด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับการอบรม ศึกษาดูงาน และผู้สนใจที่เข้ารับการบริการวิชาการ ทั้งการฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. หลักฐานที่แสดงว่าอาจารย์ผู้นี้มีคุณสมบัติที่สมควรเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการหน่วยพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงาน (Energy Day) “วิถีพลังงานชุมชนของคนพอเพียง” ๓.๒ รายงานฉบับสมบูรณ์งานศึกษา สำรวจ ประเมินผล และจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท บ้านร่องฟอง หมู่ 2 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๓ รายงานฉบับสมบูรณ์งานศึกษา สำรวจ ประเมินผล และจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 และบ้านจัดสรร หมู่ 12 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ๓.๔ เอกสารสนับสนุนการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน (เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ) ๓.๕ สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพชุมชน ภาคเหนือตอนล่าง ๓.๖ รายงานผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชน ๓.๗ คำสั่งเทศบาลตำบลแม่หล่ายที่ ๔๘/๒๕๕๓ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ในการจัดโครงการอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อสพน.) ๓.๘ หนังสือที่ พน.๐๒๐๔.๙/พร/๒๘๗ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน ๑๕๐ ชุมชน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ๓.๙ หนังสือที่ พน.๐๒๐๔.๙/พร/๒๗๐ ลว. ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน ๑๕๐ ชุมชน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม อบต. สวย อ.สอง จ.แพร่ ๓.๑๐ หนังสือที่ มนส.๐๑๑/๒๕๕๔ ลว. ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ครั้งที่ ๑ “ตลาดนัดความคิด ชวนผลิตแผนพลังงาน ร่วมต้านโลกร้อน” ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ ๓.๑๑ หนังสือที่ พช ๐๐๓๖/๐๑๑๓ ลว. ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร และสถานที่ในการเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๓.๑๒ หนังสือที่ พน.๐๒๐๔.๙/พร/๑๔๙๕ ลว. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน ในวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๑๓ หนังสือที่ พน ๐๒๐๔.๙/พร/๑๔๓๕ ลว. ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดพลังงานชุมชน ปี๒๕๕๔ ร่วมฉลองอำเภอร้องกวางครบรอบ ๑๐๐ ปี” ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๓.๑๔ หนังสือที่ พน ๐๒๐๔.๙/๖๘๑ ลว. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักวิชาการพลังงานภาค ๙ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักวางแผนพลังงานชุมชนประจำจังหวัด ในวันที่ ๑๒-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๓.๑๕ หนังสือที่ พร ๐๐๘/๑๓๓๗ ลว. ๖ กันยายน ๒๕๕๓ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดแพร่ ขออนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพหนี้ โดยกระบวนการต้นไม้ชุมชนจังหวัดแพร่” ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๕๓ ๓.๑๖ บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๙.๕/๒๒๐๗ ลว. ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง วันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพิจิตร อุตรดิตถ์ แพร่ ๓.๑๗ หนังสือที่ พร ๕๒๙๐.๕/ว๒๗๑ ลว. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานเทศบาลตำบบลแม่หล่าย ขอเชิญร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนที่ “เส้นทางการเรียนรู้ชุมชนแม่หล่าย” ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๑๘ หนังสือที่ พร ๕๒๙๐๕/๖๘๗ ลว. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย ขอความอนุเคราะห์วิทยาสนับสนุนความรู้ทางวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ๓.๑๙ บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๕/๓๐๑ ลว. ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานการปลูกและการผลิตมะเยาหิน ในวันที่ ๒๓-๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ สาธารณรัฐประชาชนลาว ๓.๒๐ บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๙.๕/๑๔๑๓ ลว. ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขออนุมัติจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่ง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ๓.๒๑ หนังสือที่ นร ๐๒๐๗.๔๖/๔๙๐ ลว. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เชิญเป็นวิทยากร รายการ “สารพันอาชีพ” ออกอากาศทางวิทยุเอฟเอ็ม ความถี่ ๙๑.๐ MHz. ในวันที่ ๒๑ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๓.๒๒ หนังสือที่ ปส ๐๒๐๖๕๔๐๒/ว๐๕๑ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนศรี คิรินทร์วิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอความอนุเคราะห์วิทยากร เป็นที่ปรึกษาและบรรยายคุณธรรมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) อ.เด่นชัย จ.แพร่ประชุมสัมมนาสรุปผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแพร่ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ห้องประชุมอาคารวิลาศวันวิช ชั้น ๑ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๒๓ หนังสือที่ พน ๐๒๐๔.๙/พร/๘๖๑ ลว. ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ในการประชุมสัมมนาสรุปผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแพร่ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ห้องประชุมอาคารวิลาศวันวิช ชั้น ๑ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๑ (แพร่) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๒๔ หนังสือที่ มนส. ๐๓๗/๒๕๕๓ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมปัน ร่วมสร้าง พลังงานชุมชน” ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๒๕ หนังสือที่ พน. ๐๒๐๔.๙/พร/๕๐๙ ลว. ๑ เมษายน ๒๕๕๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ เชิญเป็นวิทยากร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลซ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๒๖ หนังสือที่ พน. ๐๒๐๔.๙/พร/๓๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ เชิญเป็นวิทยากร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยบูรณาการเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๒๗ หนังสือที่ พร. ๕๒๙๗๕/๑๗๐ ลว. ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย เชิญเป็นวิทยากร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแพในการจัดกิจกรรมร่างแผนพลังงานชุมชน ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๒๘ หนังสือ พลังไท ลว.๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ศูนย์พันพรรณ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นวิทยากรในงาน “คอนเสิร์ตเปิดผัก” ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๓.๒๙ หนังสือที่ พน ๐๒๐๔.๙/ว๓๓๒ ลว. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สำนักวิชาการพลังงานภาค ๙ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร และร่วมจัดฐานเทคโนโลยีพลังงาน ในวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ เมาเทนพาร์คอินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๓.๓๐ หนังสือที่ มนส. ๐๙๙/๒๕๕๒ ลว. ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ขอเรียนเชิญร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมงาน “พลังงานต้านวิกฤติ : มหกรรมพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน” ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ๓.๓๑ หนังสือที่ พร ๐๐๔/๒๑๖๓ ลว. ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร ในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ บ้านแม่ยางเปรี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๓.๓๒ หนังสือที่ พล ๐๐๓๖/๓๘๓ ลว. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์วิทยากรและอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ในกิจกรรมศึกษาดูงานและจัดทำร่างแผนพลังงานให้แก่ตัวแทนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน จำนวน ๘๐ คน ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ๓.๓๓ หนังสือที่ มนส. ๐๓๑/๒๕๕๒ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เรียนเชิญเข้าร่วมแสดงผลงาน จัดนิทรรศการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาพลังงานทดแทน ในวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๒ ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ๓.๓๔ หนังสือที่ ศธ ๕๙๑๗/๐๒๒๑ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขออนุเคราะห์วิทยากร การจัดประชุมเชิงวิชาการ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสวก อ.เมือง จ.น่าน ๓.๓๕ หนังสือที่ พล ๐๐๓๖/๑๓๕ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ สำนักงานพลังงานจังหวัด พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักวางแผนพลังงานชุมชน โครงการวางแผนพลังงานชุมชน วิถีพลังงานชุมชนเพื่อคนพอเพียง ในวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๓.๓๖ หนังสือที่ พร ๕๑๐๐๘/๒๐๗ ลว. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล) ในวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๓.๓๗ หนังสือที่ ศธ ๕๙๑๗/ว๐๐๑๑ ลว. ๗ มกราคม ๒๕๕๒ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตรแบบนอนและน้ำส้มควันไม้” วันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ๓.๓๘ หนังสือที่ พน ๐๒๐๔.๙/๓๐ ลว. ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ ๙ (พิษณุโลก) ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักวางแผนพลังงานประจำชุมชน โครงการวางแผนพลังงานชุมชน เพื่อชุมชนสีเขียว ในวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ข้อมูลสนับสนุนการเสนอชื่ออาจารย์ตัวอย่าง ด้านการบริการวิชาการ ๑.ด้านความรู้ความสามารถ ๑.๑ มีความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่สังคม ๑.๒ มีความสามารถในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างได้ผล ๑.๓ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้บริการวิชาการที่เหมาะสมทันเหตุการณ์ และมีประโยชน์ ๒.ด้านการอุทิศตน ๒.๑ จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักวิชา ๒.๒ ปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรอื่นๆ อย่างเสียสละและตั้งใจ ๒.๓ สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผลตอบแทน ๓.ด้านความรับผิดชอบ ๓.๑ มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนในการบริการวิชาการอย่างสูง ยึดถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ๓.๒ ไม่บิดเบือน อวดอ้าง ยกตนข่มท่าน หรือแก่งแย่ง แข่งขัน ในการบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ๔.ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (ตามคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
โดย อัญชลี ชมภูแก้ว (view : 2431)
   
Twitter this .......
Page No :