HOME
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการประกวดกิจกรรม “ กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ธนาคารไทยพาณิชย์ พ.ศ. 2549
    

ผู้ได้รับรางวัล : กลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์ ทีมปูลูทีมรายละเอียด : จากแผนงานสู่ผลอย่างเป็นรูปธรรม สู่ความยั่งยืนแก่ชุมชน โครงการสานใยรัก สร้างนาตอง ตามรอยพ่อ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นของรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษามูลค่า 500,000 บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปูลูทีม 500,000 บาท และของรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษามูลค่า 75,000 บาท จากกิจกรรมการประกวดโครงการเพื่อชุมชน ฉลอง 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2550 ณ บีอีซี เทโร ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร โครงการสานใยรัก สร้างนาตองตามรอยพ่อฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งได้รับคัดเลือกในรอบ 10 ทีมสุดท้าย โดยได้รับเงินทุนดำเนินกิจกรรมจำนวน 100,000 บาท จากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกิจกรรม “ กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน” ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งหวังให้เกิดโครงการที่ส่งผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์ต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ในการดำเนินการและจัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะบูรณาการ บ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ดินแดน “ มะแขว่นลือชื่อ เลื่องลือถ้ำงาม นามบ้านนาตอง ถิ่นของปูลูที่อยู่ปลามัน สุขสันต์เมี่ยงอม ชื่นชมหลามบอน พักผ่อนน้ำตก” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งเมืองแพร่ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เพียงชั่วข้ามคืน วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 กระแสน้ำป่าได้พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากหมู่บ้านกว่า 60 ครัวเรือน ทิ้งไว้เพียงรอยอดีตและความเศร้าโศกสิ้นหวัง ปูลูทีมก้าวสู่บ้านนาตองภายใต้การสนับสนุนของ กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้ดำเนินกิจกรรมโครงการย่อย 3 โครงการ คือ โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อ มุ่งหวังให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความรักสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการอบรม ส่งเสริมความรู้ การสาธิต การศึกษาดูงาน การสร้างตลาดชุมชนตามรอยพ่อ ตลาดเกษตรชาวบ้าน ลานค้าชุมชน เพื่อความพอเพียง และการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบอย่างระบบเกษตรยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มิติใหม่ของการเกษตรเพื่อสุขภาพและความอยู่รอดหลังประสบอุทกภัย โครงการที่ 2 โครงการอบรมเยาวชน สร้างนาตอง มุ่งหวังให้เยาวชนในหมู่บ้าน ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเต่าปูลูที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประจำถิ่นบ้านนาตอง ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกต้นไม้บ้านเลขที่ จนนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนสร้างนาตอง เพื่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โครงการที่ 3 โครงการผู้สูงวัยสานใยรัก มุ่งหวังให้กลุ่มประชากรผู้สูงวัยในชุมชนได้มีอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมอาชีพจักรสานไม้ไผ่ ซึ่งมีทรัพยากรการผลิตในหมู่บ้าน เพื่อลดรายจ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภายนอกชุมชนและหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ของชุมชนในอนาคต จากปลายฝนสู่ต้นหนาว โครงการสานใยรัก สร้างนาตอง ตามรอยพ่อ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยกลุ่มนักศึกษาปูลูทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินงานจนเสร็จสิ้น ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะเดินตามรอยพระบาทพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประโยชน์สูงแห่งมหาชนชาวสยาม ทั้งนี้เพื่อร่วมสานฝันประชาชนชาวบ้านนาตอง ที่มุ่งหวังให้หมู่บ้านนาตองได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ (Organic Agro tourism Village) บนพื้นฐานความพอเพียงในอนาคต ซึ่งจะเป็นแบบอย่างการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินถล่มอย่างยั่งยืน ใน 3 มิติ คือความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนบนความพอเพียง ความยั่งยืนทางด้านจิตใจประชาชน และความยั่งยืนในประสบการณ์ของนักศึกษา สู่ความสุขที่แท้จริงของชุมชนต่อไป สำหรับรูปแบบการนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศของปูลูทีม ประกอบด้วยการฉายวีดีทัศน์ชุด “ ตามรอยปูลูทีม” ที่นำผู้ชมไปเยี่ยมชุมชนบ้านนาตอง เพื่อให้เห็นภาพรวมของชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมของกลุ่มผู้ผลิตผักอินทรีย์ กลุ่มเยาวชนสร่างนาตอง กลุ่มผู้สูงวัย ที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม นอกจากนี้ก็เป็นการนำเสนอโดยใช้โปรมแกรมเพาเวอร์พอยท์ ที่เป็นที่สรุปผลกสนทำงานทั้ง 3 โครงการย่อย มิติความยั่งยืนของโครงการ การวิเคราะห์ SWOT ของการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในอนาคต การเสนอแนะแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดินถล่มบ้านนาตองอย่างยั่งยืน โดยใช้เวลาในการนำเสนอทั้งสิ้น 20 นาที และมีเวลาให้คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมี รศ.ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย เป็นประธาน ได้ซักถามอีก 10 นาที การแข่งขันโครงการเพื่อชุมชนระดับอุดมศึกษา เป็นหนึ่งในกิจกรรมกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ฉลอง 100 ปีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ scbchallenge 100 ที่ดำเนินการแข่งขันโดยให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เขียนร่างแผนโครงการเพื่อชุมชนส่งเข้าประกวด ซึ่งมีทีมผู้สนใจส่งเข้าประกวดในรอบแรก จำนวน 300 ทีม มีการคัดเลือกรอบแรกให้เหลือ 20 ทีม รอบที่สองจำนวน 10 ทีม โดยให้เงินทุนดำเนินกิจกรรมจำนวน 100,000 บาท สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกในรอบ 10 ทีม เพื่อไปดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม 2549 จากนั้นทั้ง 10 ทีมก็นำผลการดำเนินงานประกวดในรอบ 3 ทีมสุดท้าย โดยเน้นผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชน ตามหลัก “ ช่วยชุมชน....ให้ชุมชนช่วยตัวเองได้” โครงการสานใยรัก สร้างนาตอง ตามรอยพ่อ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 ทีมสุดท้ายในระดับประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 โดย โครงการกล้าใหม่ … ใส่ใจดูแลสุขภาพชุมชน โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และโครงการ Home Stay เศรษฐศาสตร์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นอกจากนี้ก็มีรางวัลขวัญใจไทยพาณิชย์จากการโหวตของพนักงานไทยพาณิชย์ ซึ่งได้แก่โครงการ รากฝอยค้ำจุนรากแก้วของต้นโพธิ์ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 30 มกราคม 2550 และรับของรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแพร่ในลำดับต่อไป สำหรับปูลูทีม มีอาจารย์นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 17 คนจาก 5 สาขาวิชา ในทุกชั้นปีเพื่อบูรณาการความรู้ในการพัฒนาชุมชน โดยมีรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวนัยรัตน์ สิงหวรกุล สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ประธานโครงการ นางสาวอิ่มจิตร ขำวงษ์ สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 เลขานุการ นางสาววิภาวริศ ชูจารย์ สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 เหรัญญิก นางสาวนุชจรินทร์ ตุลสุข สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ฝ่ายปฏิคม นางสาวสุขุมาภรณ์ ทองย้อย สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 ประชาสัมพันธ์ นางสาวอรทัย จาวรรณกาศ สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 ประชาสัมพันธ์ นายอภิชาต สินณรงค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประสานงาน นายทินกร บุญยืน สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ฝ่ายศิลป์ นางสาวสุนิตา เตรียมใจ สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 สวัสดิการ นางสาวแสงดาว เมฆอุดม สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 สันทนาการ นางสาวเกสร จันทรเดช สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 กรรมการ นายณัฐพงษ์ วงษ์มา สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กรรมการ นางสาวนัทธมน ตั้งพันธ์ สาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นปีที่ 3 กรรมการ นายบูรณ์นที กิติตุ้ย สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กรรมการ นางสาวอัญชลี เหล่าไพโรจน์จารี สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 กรรมการ นายภานุพงษ์ โคโม๊ะ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 กรรมการ นายอิสรภาพ วิญญา สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กรรมการ ทั้งนี้มีทีมที่ปรึกษาพิเศษ คือ 1. รศ.ดร. เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ผศ.ดร. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแพร่ 3. รศ. ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4. อาจารย์ชูชีพ ชีพอุดม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. อาจารย์ฐิระ ทองเหลือ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 6. อาจารย์อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและธุรการ 7. อาจารย์วินัตย์ แหล้ทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สนับสนุนโดย : 1. โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ฉลองครบรอบ 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 3. สำนักงานทางหลวงชนบทแพร่ 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ 5. ครอบครัวคุณผ่องศรี สีแก้ว และชาวบ้านบ้านนาตอง จังหวัดแพร่ 6. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550
โดย อัญชลี ชมภูแก้ว (view : 2148)
   
Twitter this .......
Page No :