กิจกรรมที่ 9

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

 

1. ชื่อโครงการ ศูนย์ผลิตเมล็ดและท่อนพันธ์เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร   สิทธิ์ถีระสุวรรณ

 

3. คณะทำงาน

4. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีการศึกษาวิจัยการผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชในระบบอินทรีย์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในการผลิตในระบบอินทรีย์ ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนในระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรจะสามารถอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง  ดังนั้นจึงก่อให้เกิดกิจกรรมศูนย์ผลิตเมล็ดและท่อนพันธ์พืชเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ได้เอง เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิต ซึ่งในการผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเกษตร เนื่องจากเมล็ดพันธุ์จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการผลิตที่ดี

 

 

5. วัตถุประสงค์

1.     เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์

2.     เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

3.     เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตเมล็ดและท่อนพันธ์อินทรีย์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์

6. เป้าหมาย

          6.1 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

         

6.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 70

 

7. วิธีดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1

อบรมโครงการศูนย์เมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือในพื้นที่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

 

2

นำสมาชิกโครงการฯ ศึกษาดูงานในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

 

                                                                       

สถานที่ดำเนินการ (ระบุพื้นที่)

1. อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

2. อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

3. อำเภอปง จังหวัดพะเยา

4. อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.     เป็นศูนย์รวบรวมและแหล่งเรียนรู้การผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

2.     เกษตรกรสามารถนำความรู้ในการผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้

3.  สามารถสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนและขยายองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

 


ภาพกิจกรรมที่ 9
ติดต่อเรา