กิจกรรมที่ 6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

 

1. ชื่อโครงการอบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์เล็ก/สัตว์ใหญ่)

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข

 

3. คณะทำงาน

4. หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันนี้มีต้นทุนการผลิตที่สูงและราคาผลปลิตต่ำ ดังนั้นการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้

5. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

2.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

3.  เพื่อหาแนวทางในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงสุกร.

6. เป้าหมาย

          6.1 เชิงปริมาณ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 4 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน

          6.2 เชิงคุณภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้

 

7. วิธีดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1

หากลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

20 มกราคม 2561

2

ประสานงานหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกอบรม

3 กุมภาพันธ์ 2561

3

อบรมเกษตรกรตามแนวทางที่กำหนดไว้

มีนาคม 2561

4

ติดตามผลการส่งเสริมและอบรมของเกษตรกร

เมษายน 2561

                                                                       

 

สถานที่ดำเนินการ (ระบุพื้นที่)

          1.  บ้านม่วงคำ ตำบลสรอย  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่

          2.  บ้านสันปู่สี  ตำบลหัวเมือ  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.        เกษตรกรหันมาเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติมากขึ้น

2.      เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงสุกร

3.      คุณภาพชีวิตของเกษตรกรมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ภาพกิจกรรมที่ 6
ติดต่อเรา