กิจกรรมที่ 4


1. ชื่อโครงการศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบอินทร์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกษตร

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.อภิรดี  เสียงสืบชาติ

 

3. คณะทำงาน

4. หลักการและเหตุผล

          การทำการเกษตรในประเทศเกษตรส่วนมากจะใช้สารเคมีสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ในการกำจัดศัตรูพืชเร่งผลผลิตและยาฆ่าแมลงต่าง ๆ มีผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรที่ทำเกษตรเองด้วย จึงเป็นปัจจัยและเหตุที่จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์เรื่องศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรหันมาสนใจแลพทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้บริโภค

 

 

5. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรทดแทนการใช้สารเคมี

2.  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

3.  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องจุลินทรีย์เกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในแต่ละตำบล ในจังหวัด ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

 

 

6. เป้าหมาย

          6.1 เชิงปริมาณ กลุ่มชาวบ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม 40 คน / ครั้ง

          6.2 เชิงคุณภาพ ได้รับผลตอบรับและสนับสนุนจากคณะทำงานแลผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ทุกคนได้ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปต่อยอดได้

 

7. วิธีดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1

ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรของเกษตรกรแต่ละพื้นที่

กุมภาพันธ์

2

ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรของเกษตรกรแต่ละพื้นที่

มีนาคม

                                                                       

 

สถานที่ดำเนินการ (ระบุพื้นที่)

1.  ตำบลแม่ทราย  อำเภอร้องกวาง

2.  ตำบลทุ่งศรี  อำเภอร้องกวาง

3.  ตำบลห้วยโรง  อำเภอร้องกวาง

4.  ตำบลน้ำเลา  อำเภอร้องกวาง

5.  ตำบลร่องกาศ  อำเภอสูงเม่น

6.  ตำบลดอนมูล  อำเภอสูงเม่น

7.  อำเภอสันติสุข  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

8.  อำเภอไชยสถาน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.        ได้ทราบถึงปัญหา ผลกระทบของตัวเกษตรกรและการทำการเกษตรในพื้นที่จึงนำมาเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรให้ได้รับความรู้และวิธีปฏิบัติในการใช้จุลินทรีย์และการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง

2.      ได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้มีคุณภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร

3.      ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทำการเกษตรอินทรีย์ให้ก้าวหน้าต่อไป


ภาพกิจกรรมที่ 4
ติดต่อเรา