กิจกรรมที่ 3

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต


2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี  

3. คณะทำงาน

4. หลักการและเหตุผล

          เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของระบบนิเวศและมนุษย์ พืชในแต่ละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์และสังคมที่แตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรและองค์ความรู้ในการผลิตพืชแบบผสมผสาน สามารถที่จะต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพืชที่จังหวัด กลุ่มล้านนาตะวันออก 4 จังหวัดให้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสานพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการผลิตแบบอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

5. วัตถุประสงค์

1.  เตรียมความพร้อมเกษตรกรในเขตภาคเหนือเข้าสู่เกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่าย

2.  เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชเศรษฐกิจ แบบผสมผสานซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

 

 

 

6. เป้าหมาย

          6.1 เชิงปริมาณ เกษตรกรเข้าร่วม  360  คน

          6.2 เชิงคุณภาพ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 70

 

7. วิธีดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1

อบรมให้ความรู้การปลูกพืชผสมผสาน+GAP+Organic

2 ธ.ค..2560-19 ก.พ.2561

2

ศึกษาดูงานและเสวนา

12-29 มีนาคม 2561

3

ติดตามการปลูกพืชในแปลงเกษตร

พฤษภาคม 2561

                                                                       

 

สถานที่ดำเนินการ (ระบุพื้นที่)

1.  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

2.  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

3.  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

4.  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่

5.  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่

6.  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

7.  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

8.  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจในการปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์

2.      มีควารู้และเข้าใจในมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

3.      มีศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานระบบการเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรรวมทั้งใช้ในการฝึกงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย


ภาพกิจกรรมที่ 3
  • อบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ติดต่อเรา