กิจกรรมที่ 21. ชื่อโครงการ การพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวีณา    ฉัตรสูงเนิน

3. คณะทำงาน

 

ภาพกิจกรรมที่ 2
  • เตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตและผู้สนใจเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
  • พัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ไทยเพื่อการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
ติดต่อเรา