กิจกรรมที่ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

 

1. ชื่อโครงการการสนับสนุนและติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการบูรณาการและจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน

 

3. คณะทำงาน

4. หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยการดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนโครงการย่อย 13 โครงการ ซึ่งจะเป็นการดำเนินโครงการทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยลัย จึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงาน เพื่อประสานงานโครงการย่อยทั้ง 13 โครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ทางโครงการได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ในกิจกรรมนี้ก็จะดำเนินการประสานงาน ประเมินโครงการและจัดทำรายงาน ตัดต่อทั้งทางประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

5. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อประสานงานกับโครงการ กิจกรรมย่อยภายในโครงการเกษตรอินทรีย์ ม.แม่โจ้ – แพร่ ฯ ทั้ง 3 โครงการ

2.  เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ ของโครงการกิจกรรมย่อยทั้ง 13 โครงการ

3.  เพื่อประสานและสร้างความเข้าใจระหว่างโครงการเกษตรอินทรีย์ ฯ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

6. เป้าหมาย

          6.1 เชิงปริมาณ

          6.2 เชิงคุณภาพ

 

7. วิธีดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1

 

 

2

 

 

3

 

 

                                                                       

 

สถานที่ดำเนินการ (ระบุพื้นที่)

1.  พื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

2.  พื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโดยโครงการย่อย 13 โครงการ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ทางโครงการตั้งไว้ โดยจะได้ประโยชน์ 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ เพื่อเริ่มต้นจัดทำเป็นอุทยานเกษตรอินทรีย์ 2.ด้านการนำความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนทั้งในจังหวัดแพร่และใกล้เคียง


ภาพกิจกรรมที่ 14
  • เยียมชมอุทยานเกษตรอินทรีย์
ติดต่อเรา