กิจกรรมที่ 1


การประชุมเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนืออย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

;


ภาพกิจกรรมที่ 13
  • ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ติดต่อเรา