กิจกรรมที่ 10

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

 

1.       ชื่อโครงการ ศูนย์รวมพรรณไม้และผักท้องถิ่น จังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน

2.       ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.       หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย มีความหลากหลายด้านพันธุ์พืช ประมาณ 1,500 ชนิด มีข้อมูลการศึกษาทบทวนพันธุ์ไม้เพียงประมาณ 4,000 ชนิด นับว่ามีข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแต่ละชนิดน้อยมาก อีกทั้งภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชนับวันที่จะสูญหายตามวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะพันธุกรรมพืชดั้งเดิมซึ่งมีความแข็งแรง ทนต่อโรคและศัตรูพืช การจัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์ไม้และผักท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูล แลกเปลี่ยนและสนับสนุนพันธุ์ไม้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ ให้เห็นคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

5.       วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และผักท้องถิ่น จังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน

2. เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ด้านพืชผักท้องถิ่นแห่งหนึ่งของประเทศไทย

3 เพื่อสวนต้นแบบในการรวบรวม ศึกษาวิจัยพืชท้องถิ่นในระบบเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในพื้นที่ข้างเคียง

 

 

6.       เป้าหมาย

6.1 เชิงปริมาณ แหล่งรวบรวมพืชผักภาคเหนือตอนบน 1 แหล่ง พื้นที่ 27 ไร่ มีพันธุ์ไม้ไม่น้อยกว่า 300 ชนิด มีผู้เข้าใช้บริการ 500 คน/ปี

6.2 เชิงคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้ด้านพืชผักตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผัก ภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์จากพืช สามารถเป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนบนและของประเทศ

สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และภาคเหนือตอนบน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ได้ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนสนใจทั่วไป โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางด้านพืชและผักท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ และภาคเหนือตอนบน

2.       ได้แหล่งรวบรวมพันธุ์กรรมพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ทนแล้ง ไม้ให้สีธรรมชาติ

3.      ได้แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายพรรณพืชและผักท้องถิ่นของจังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน


ภาพกิจกรรมที่ 10
  • ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ติดต่อเรา