ข่าวกิจกรรม
อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก)

วันที่ 5 มีนาคม กิจกรรมที่ 5 อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก) นำโดย อาจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง และทีมงาน จัดอบรม "หัวข้อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์" ณ ตำบลเวียงต้า อ.ลอง จังหวัดแพร่

407 View

ติดต่อเรา