Skip Navigation LinksHome > ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

อบต.เคลื่อนที่ แม่ยางฮ้อ

แสดงผลงานงานแถลงข่าวตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่

อบรมการทำมะนาววงบ่อเพื่อสุขภาพ

ดูงานโรงงานทำข้าวเเต๋น ลำปาง

โครงการอบรมแก๊ซชีวภาพ บ้านหัวยหม้าย อ.สอง

ช่อง 5 ขอถ่ายทำข้าวไร้มอด

การประชุมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านทุ่งคั้วะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การหารือแนวทางการทำงานด้าน วทน.

โครงการสรรหาสมาชิก อสวท จังหวัดเชียงใหม่

งานเปิดโรงงานอบผลไม้ เเม่จั๊วะ เด่นชัย

จัดนิทรรศการบ้านแม่ทราย

งาน อบต.บ้านหนุน เมืองสอง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปลาร้าทรงเครื่อง

อบรมกลอย ไทรย้อย เด่นชัย

จัดนิทรรศการ รร.บ้านค้างตานะ อ.ลอง

ช่อง 3 ทำรายการ ข้าวไร้มอด

รายการ morning story วันที่ 3 มิย .58

อบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน

วันเกษตรแห่งชาติ

19 กรกฎาคม 60 ซ่อมระบบโซล่าเซลล์

09-11-60 คำปรึกษา การผลิตและพัฒนาข้าวพองและข้าวแต๋นแบบไม่ใช้น้ำมัน

อบรมทำโยเกิรต อ.เด่นชัย

จัดนิทรรศการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกร อ.หน่องม่วงไข่

จัดนิทรรศการบริการวิชาการให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของเกษตรกร ต.เตาปูน จ.แพร่

ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Off Grid

งานล้านนาเอ็กซ์โป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ นิทรรศการบริการวิชาการ

คลินิกเทคโนโลยี พาทีมสมาชิก อสวท. จ.แพร่ ไปเติมความรู้ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17-18 สิงกาคม 2559 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวกล้องเพาะงอกไร้มอด

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลาร้าผง

ให้คำปรึกษา ข้าวกล้องไร้มอด

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ OTOP

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผำ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่

อบรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไห้ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงการเพื่อการผลิตเมล

จัดนิทรรศการ ณ เทศบาลตำบลแม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่

ประชุมความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

8-11 กันยายน 2559 งานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ณ อตก.จ.พิษณุโลก

โครงการอบรมผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

งานมหกรรมสัตว์พันธุ์ดี 58

26 กันยายน 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 ธันวาคม 59 บริการวิชาการ จ.อำนาจเจริญ

ลงพื้นที่ ออกแบบระบบการปลูกผักแบบไร้ดิน (Soilless culture)

วันที่ 6 ธ.ค. 2595 ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ อ.ลอง

31-2 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 04 มกราคม 2560 มีผู้ประกอบการ จากบริษัทสวนไผ่หลวง จำกัด ขอเทคโนโลยีข้าวกล้องงอกไร้มอด

ออกอากาศ รายการสารพันอาชีพ

29-01-60 เป็นที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไร้มอด

22 02 60 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร"

24 02 60 จัดนิทรรศการกึ่งสาธิต กระบวนการผลิตข้าวกล้องเพาะงอกไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน

30-31 มีนาคม 60 มหกรรมควายไทยล้านนา ครั้งที่ 2

01-05-2560 เกษตรกรเข้าปรึกษา เกษตรพอเพียง ณ คลินิกฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 จัดนิทรรศการสัปดาร์วิทยาศาสตร์

10-05-60 ลงพื้นที่ติดตามผมงานการติดตั้ง ระบบสูบน้ำแบบเซลล์แสงอาทิตย์

11-05-60 ลงพื้นที่ซ่อมระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

24-05-60 มอบโรงเรือนให้สมุนไพรริมนม

25-05-60 จัดนิทรรศการ งาน (Field Day)

21-01-60 ทำปลาร้าผงผสมสมุนไพรพื้นบ้าน

07-06-60 จัดอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8-9-06-60 จัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่ บ้านแม่ลัว

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เปิดบ้านฟูดส์ จากใจพี่สู่ใจน้อง

OTOP สันจร จ.แพร่

13-06-60 จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับข้าวกล้องเพาะงอกไร้มอด ปลอดกลิ่นหืo

19-07-60 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2

19 กรกฎาคม 2560 คลินิกมอบโรงตากผลผลิตทางการเกษตร

27-07-60 ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

16-08-60 ฟังความคิดเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแพร่

08-02-60 ติดตั้งโรงตากผลผลิตทางการเกษตร

20 กรกฎาคม 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

31-07-60 เกษตกรเข้ามาขอคำปรึกษาโรคของส้มเขียวหวาน

17-18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

22-08-60 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

23-08-60 ถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำหมักสมุนไพรควบคุมโรคและศัตรูพืช

24-08-60 จัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.ทุ่งศรี

18-05-60 มอบโรงตากผลผลิตทางการเกษตรให้ ผู้ประกอบการ ผลิตแคบหมู บ้านแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

22-06-60 จัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนทีjโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านแม่ยางเปี้ยว

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ประเมินคลินิกฯ หมู่บ้าน

28 ต.ค. 60 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลอยทอด อ.เด่นชัย

16-12-60 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บและใช้จุลิทรีย์ท้องถิ่นเพื่อการเกษตร

28-10-60 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลอยทอด

18-12-60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนภาคเหนือ 4.0

23-11-60 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างข้าวพันธ์พื้นเมือง ตัวอย่างดิน และน้ำ

18-01-61 ลงพื้นที่บริการวิชาการ คลินิกเคลื่อนที่ อ.หนองม่วงไข่

24-01-61 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องข้าว และพลังงานทดแทน

12-02-61.จัดนิทรรศการ รร. บ้านเวียงตั้ง อ.เมือง จ.แพร่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ (Field Day) ปี 2562