Skip Navigation LinksHome > ข้อมูลเว็บไซต์
ประวัติความเป็นมา

คลินิกเทคโนโลยี (Clinic Technology) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมเฉลิมพระเกียรติ

วิจัยพื้นฐานและตลอดจนภูมิปัญญาไทยระดับท้องถิ่น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

วิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลาง

และภาคเหนือเพื่อแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่น

ร่วมกันโครงการนี้เป็นการระดมทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

และชุมชนท้องถิ่นในการจัดทำแผนงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนองค์ความ

รู้ที่เหมาะสมแก่ชุมชนอันจะนำไปสู่การเสริมพลังองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและด้านชุมชนที่จะได้รับจะเป็นแนวทางในการจัดกลุ่มเป้าหมาย

และจัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาคชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ

กระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมาย

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุตนเองของชุมชน

 

วัตถุประสงค์

1. รวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัย

        2. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ

        3. สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นในที่ภาคกลาง และภาคเหนือสามารถพึ่งตนเองและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

        4. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน

และสถาบันต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

       1. เกิดผลงานวิจัยและเพิ่มนักวิจัยรุ่นใหม่กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

       2. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติและถ่ายทอดต่อได้

       3. เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

       4. เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

       คลินิกเทคโนโลยี (CLINIC TECHNOLOGY) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายถ่ายทอด

เทคโนโลยี ที่รวบรวมเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ และนวัตกรรมที่เกิด

จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดร่วมกับสถาบันการศึกษาตลอดจนภูมิปัญญาไทยระดับท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต คลินิกเทคโนโลยี เป็นโครงการที่เกิดจาก

ความร่วมมือของหน่วยงาน กล่าวคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงาน ของสถาบันการศึกษา 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

      2. เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้ง

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทางสื่อท้องถิ่น เช่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

     3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยการฝึกอบรมสู่กลุ่มเป้าหมาย

     4. ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น

     5. กิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบห้องปฏิบัติการทั้งอุตสาหกรรม

ทั้งในและนอกสถานที่

 

กลุ่มเป้าหมาย

     1. ชุมชนและประชาชน เช่น แม่บ้าน กลุ่มแม้บ้านเกษตร กลุ่มเกษตรชุมชน ชมรมนักเรียน

นักศึกษา กลุ่มบุคคล ที่รวมกันเป็นกลุ่ม

      2. วิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับ เช่น กลุ่มสหกรณ์ สมาคม

องค์การบริหารส่วนตำบล กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ

      3. อุตสาหกรรมในครัวเรื่อน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ