ระเบียบปฏิบัติทางด้านการเงิน

ระเบียบเกี่ยวกับอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
 

ระบบงาน

ระบบคุมงบประมาณดำเนินงานม.แม่โจ้ - แพร่
 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
สรุประเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจำทาง พ.ศ. 2533
อัตราการเบิกจ่ายค่าที่พักเหมาจ่ายของข้าราชการ
อัตราบำรุงรักษารถ
ค่าที่พักเหมาจ่ายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดวยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ

Link อื่น ๆ

  http://www.finance.mju.ac.th/
  http://www.gprocurement.go.th/
  http://www.cgd.go.th/
  http://www.mof.go.th/
  http://www.ocsc.go.th/

 

 
 

>> การเดินทาง
ขออนุมัติเช้าร่วมประชุม(กรณีเดินทางไปราชการ)่
ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยนำรถยนต์ส่วนตัวออกนอกพื้นที่
ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยนำรถยนต์ออกนอกพื้นที่
ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเบิกจากหน่วยงานอื่น
ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ฟอร์มขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
ฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
ฟอร์มใบสัญญายืมเงินแพร่


>> โครงการ
ขออนุมัติเบิกค่าของที่ระลึก
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ๆ โครงการ
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
ขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวัน
ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนโครงการ
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(บก.111)
ค่าเลี้ยงรับรอง
ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน

>>ซื้อวัสดุ
แบบฟอร์มใบเสนอซื้อชั่วคราว
แบบฟอร์มใบเสนอราคา
ใบสำคัญรับเงินม.แม่โจ้เชียงใหม่

>> ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการปฏิบติงานนอกเวลาราชการ


 

ติดต่อเรา : นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง nonglak_j@phrae.mju.ac.th โทร 053-873215
              : นางสาวนันทนิตย์  เป็งยะสา nanthanit@phrae.mju.ac.th โทร 054 648593-5 ต่อ 6017
              : สุพรรณษา  เชาว์แล่น supunsa@phrae.mju.ac.th โทร 054 648593-5 ต่อ 60117