เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ประวัติความเป็นมา

      ปีพ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง
     ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ให้เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ” ตามหนังสือที่ นร (สส) 1201/65 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2538 จึงเรียกโครงการนี้ว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ” เป็นส่วนราชการหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในแรกเริ่มการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แต่งตั้งผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดแพร่ เป็นคณะกรรมการบริการโครงการจัดตั้ง และระดมสมองในการดำเนินแผนงานแม่บทด้านวิชาการและว่าจ้างบริษัทเซาท์เทอร์นเอ็นจิเนียร์จำนวนเงิน 2.14 ล้านบาท ศึกษาและวางแผนแม่บททางกายภาพในปี พ.ศ. 2538 และเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมีการปรับแผนแม่บทให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยเองโดยให้มีการพัฒนาเป็นวิทยาเขตขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหาในท้องถิ่น เมื่อได้รับการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในปี 2542 ในชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ”( Maejo University Phrae Campus) ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

   ปรัชญา

   มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตร  เป็นรากฐาน 

   วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรละสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

   พันธกิจ (MISSION)
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการโดยเน้น ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคน ทุกระดับ
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 6. สร้างและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส 

วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ไปยังผู้ด้วยโอกาส และประชากรที่มี ความต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับ เพื่อพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ
 3. เพื่อสร้างงานวิจัยในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับเป็นแหล่งค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่เฉลิมพระเกียรติ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้านงบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส

วิดิทัศน์มหาวิทยาลัย
บรรยากาศมหาวิทยาลัย
คำแนะนำการใช้แผนที่มหาวิทยาลัย
 

 ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ: 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
 
 โทรศัพท์: 054-654593-5
 แฟกซ์: 054-648374 , 054-648596

 คำแนะนำ:  ใช้เมาท์คลิกจุดมาร์คสีแดงลากเพื่อหาปลายทาง ระบบจะคำนวนระยะทางให้อัตโนมัติ
 คลิกปุ่ม ยกเลิก เพื่อกำหนดจุดใหม่

ระยะทาง กม. 
ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย : ทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดความยุติธรรม ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054-648593-5 แฟกซ์ 054-648374 , 054-648596  : Sitemap  
copyright ? 2012 Maejo University Phrae Campus
Contact: แม่โจ้ กยศ. กีฬา