โครงสร้างผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

คณะผู้บริหาร
ผศ.ดร. จำเนียร  ยศราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 
ผศ. ชูชีพ  ชีพอุดม
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ยุทธศาสตร์
และมาตรฐานการศึกษา
 
 
ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย : ทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดความยุติธรรม ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 054-648593-5 แฟกซ์ 054-648374 , 054-648596  : Sitemap  
copyright ? 2012 Maejo University Phrae Campus
Contact: แม่โจ้ กยศ. กีฬา